Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl

Údaje, které Národní filmový archiv shromažďuje na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi číslo 496/2012 Sbírky zákonů, §7 jsou částečně dostupné online jakožto součást databáze portálu, nebo na vyžádání.

Oznamovací povinnost platí pro všechny výrobce nebo koproducenty kinematografického díla se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky, a zároveň platí pro všechny distributory, kteří ve své distribuci zpřístupní veřejnosti kinematografické dílo v České republice prostřednictvím kinematografických představení. (Neplatí to pro distribuční kinematografické díla uvedená v příslušném kalendářním roce při nejvýše 10 kinematografických představeních.)

Oznámení výrobcem, koproducentem nebo distributorem musí být učiněno do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo dílo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily oznamovací povinnost a zodpovědným subjektům hrozí dle zákona sankce. Tomu ovšem chceme jistě všichni předcházet.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci, nejlépe vyplněním Formuláře pro výrobce a distributory.

Při jakýchkoliv nejasnostech nás prosím kontaktujte.