Pro činnost české kinematografie, audiovize, médií a rovněž Národního filmového archivu (pro rozšiřování, zpracovávání a obchodního využití filmových sbírek) byly a jsou určující především právní předpisy, vydané po roce 1945.

Dekret presidenta republiky číslo 50/1945 Sbírky zákonů s účinností od 11. 8. 1945 o opatřeních v oblasti filmu (vydán 11. 8. 1945).

Vládní nařízení číslo 72/1948 Sbírky zákonů s účinností od 13. 4. 1948 o zřízení a organisaci státního podniku Československý státní film (vydáno 13. 4. 1948).

Zákon číslo 272/1949 Sbírky zákonů s účinností od 19. 12. 1949 o řízení a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty (vydán 19. 12. 1949).

Zákon číslo 115/1953 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 1954 o právu autorském /autorský zákon/ (vydán 22. 12. 1953).

Vyhláška číslo 121/1954 Úředního listu s účinnosti od 11. 6. 1954 ministra kultury Československé republiky o způsobilosti k promítání 35mm filmů (vydána 31. 5. 1954).

Vládní nařízení číslo 4/1957 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 1957 o organisaci filmového podnikání (vydáno 16. 1. 1957).

Vyhláška číslo 2/1960 Sbírky zákonů s účinností od 6. 1. 1960 ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu (vydána 29. 12. 1959).

Vyhláška číslo 87/1960 Sbírky zákonů s účinností od 1. 7. 1960 Ministerstva školství a kultury a Ministerstva vnitra Československé republiky o zavedení bezpečného filmu (vydána 15. 6. 1960).

Vládní nařízení číslo 13/1962 Sbírky zákonů s účinností od 2. 2. 1962 o nové organizaci Československého filmu (vydáno 2. 2. 1962).

Zákon číslo 35/1965 Sbírky zákonů s účinností od 1. 7. 1965 o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/ (vydán 25. 3. 1965).

Vyhláška číslo 133/1980 Sbírky zákonů s účinností od 11. 4. 1980 ministra zahraničních věcí o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1889, doplněné a revidované (vydána 8. 7. 1980).

Zákon číslo 89/1990 Sbírky zákonů s účinností od 1. 6. 1990, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 35/1965 Sbírky zákonů, o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/ (vydán 28. 3. 1990).

Nařízení číslo 429/1990 Sbírky zákonů s účinností od 31. 12. 1990 vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení číslo 13/1962 Sbírky zákonů, o organizaci Československého filmu (vydáno 2. 8. 1990).

Vyhláška číslo 115/1991 Sbírky zákonů s účinností od 1. 4. 1991 Ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětu ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové anebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu (vydána 15. 3. 1991).

Nařízení číslo 342/1991 Sbírky zákonů s účinností od 10. 7. 1991 vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky číslo 159/1969 Sbírky zákonů, o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky číslo 20/1973 Sbírky zákonů (vydáno 10. 7. 1991).

Zákon číslo 468/1991 Sbírky zákonů s účinností od 30. 10. 1991 o provozování rozhlasového a televizního vysílání (vydán 30. 10. 1991).

Zákon číslo 483/1991 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 1992 České národní rady o České televizi (vydán 7. 11. 1991).

Zákon číslo 241/1992 Sbírky zákonů s účinností od 1. 7. 1992 České národní rady o Státním fondu České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie (vydán 14. 4. 1992).

Vyhláška číslo 520/1992 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 1993 Ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva kultury České republiky číslo 115/1991 Sbírky zákonů, o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětu ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové anebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu (vydána 19. 10. 1992).

Sdělení číslo 365/1992 Sbírky zákonů s účinností od 27. 2. 1991 Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl (vydáno 10. 7. 1992).

Zákon číslo 597/1992 Sbírky zákonů s účinností od 2. 12. 1992 o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře (vydán 2. 12. 1992).

Zákon číslo 36/1993 Sbírky zákonů s účinností od 30. 12. 1993 o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (vydán 22. 12. 1992).

Nařízení číslo 58/1993 Sbírky zákonů s účinností od 3. 2. 1993 vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky číslo 159/1969 Sbírky zákonů, o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky číslo 20/1973 Sbírky zákonů a nařízení vlády České republiky číslo 342/1991 Sbírky zákonů (vydáno 3. 2. 1993).

Zákon číslo 273/1993 Sbírky zákonů s účinností od 11. 11. 1993 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů (vydán 11. 11. 1993).

Zákon číslo 318/1993 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 1994, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon číslo 35/1965 Sbírky zákonů, o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona číslo 89/1990 Sbírky zákonů a zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů (vydán 8. 12. 1993).

Zákon číslo 40/1995 Sbírky zákonů s účinností od 1. 4. 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (vydán 9. 2. 1995).

Sdělení číslo 26/2000 Sbírky zákonů s účinností od 1. 6. 1997 Ministerstva zahraničních věcí České republiky o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci (vydáno 31. 3. 2000).

Zákon číslo 121/2000 Sbírky zákonů s účinností od 1. 12. 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (vydán 7. 4. 2000).

Zákon číslo 39/2001 Sbírky zákonů s účinností od 23. 1. 2001, kterým se mění zákon číslo 483/1991 Sbírky zákonů, o České televize, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů (vydán 23. 1. 2001).

Zákon číslo 231/2001 Sbírky zákonů s účinností od 17. 5. 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání o změně dalších zákonů (vydán 17. května 2001).

Sdělení číslo 33/2002 Sbírky zákonů s účinností od 3. 3. 2002 Ministerstva zahraničních věcí České republiky o přístupu České republiky ke Smlouvě světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (vydáno 31. 3. 2002).

Zákon číslo 132/2003 Sbírky zákonů s účinností od 1. 7. 2004, kterým se mění zákon číslo 40/1995 Sbírky zákonů, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (vydán 11. 4. 2003).

Zákon číslo 499/2004 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 2005 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (vydán 30. 6. 2004).

Zákon číslo 348/2005 Sbírky zákonů s účinností od 5. 8. 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (vydán 5. 8. 2005).

Zákon číslo 25/2006 Sbírky zákonů s účinností od 26. 1. 2006, kterým se mění zákon číslo 40/1995 Sbírky zákonů, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 132/2003 Sbírky zákonů, kterým se mění zákon číslo 40/1995 Sbírky zákonů, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (vydán 21. 12. 2005).

Zákon číslo 249/2006 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 2007, kterým se mění zákon číslo 273/1993 Sbírky zákonů, o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (vydán 25. 4. 2006)

Zákon číslo 109/2007 Sbírky zákonů s účinností od 1. 9. 2007, kterým se mění zákon číslo 40/1995 Sbírky zákonů, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákon číslo 25/2006 Sbírky zákonů, kterým se mění zákon číslo 40/1995 Sbírky zákonů, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 132/2003 Sbírky zákonů, kterým se mění zákon číslo 40/1995 Sbírky zákonů, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (vydán 12. 4. 2007).

Zákon číslo 304/2007 Sbírky zákonů s účinností od 1. 12. 2007, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (vydán 1. 11. 2007)

Zákon číslo 132/2010 Sbírky zákonů s účinností od 1. 6. 2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů /zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání/ (vydán 13. 4. 2010).

Zákon číslo 89/2012 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 2014, občanský zákoník (vydán 3. 2. 2012).

Zákon číslo 496/2012 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 2013 o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, zákon o audiovizi (vydán 26. 10. 2012).

Vyhláška číslo 122/2013 Sbírky zákonů s účinností od 1. 6. 2013 o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysíláni (vydána 14. 5. 2013).

Zákon číslo 139/2016 Sbírky zákonů s účinností od 1. 1. 2017, kterým se mění zákon číslo 496/2012 Sbírky zákonů, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon číslo 231/2001 Sbírky zákonů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vydán 19. 4. 2016).

Sdělení číslo 23/2021 Sbírky zákonů s účinností od 1. 4. 2021 Ministerstva zahraničních věcí České republiky o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci /revidované znění/ (vydáno 26. 5. 2021).

Zákon číslo 242/2022 Sbírky zákonů s účinnosti od 15. 9. 2022, o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek/ (vydán 10. 8. 2022).

Zákon číslo 429/2022 Sbírky zákonů s účinnosti od 5. 1. 2023, kterým se mění zákon číslo 121/2000 Sbírky zákonů, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (vydán 8. 12. 2022).

Zákon číslo 429/2023 Sbírky zákonů s účinnosti od 13. 1. 2024, kterým se mění zákon číslo 496/2012 Sbírky zákonů, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů (vydán 14. 12. 2023).

Další relevantní právní předpisy, aktuální znění a novelizace vztahující se k oblasti audiovize a ochraně kulturního a filmového dědictví jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva kultury České republiky, ve Sbírce zákonů či na Portálu veřejné správy.