Vysvětlivky a zkratky užívané v databázi portálu Filmový přehled

Hlavní ambicí databáze Filmového přehledu je přinášet podrobné informace o českých filmech, oficiálně distribuovaných v českých kinech. Pro lepší přehlednost uvádíme užívané zásady při zpracování filmů, textů a profilů:

 

V technických údajích:

Podle dlouholetého úzu členíme v databázi Filmového přehledu filmy dle minutáže, metráže na krátké (do 30 minut, do 800 metrů), středometrážní (31 až 60 minut, od 800 do 1 500 metrů) a dlouhé (nad 60 minut, nad 1 500 metrů).

V roce 2012 byla završena zásadní proměna kinodistribuce. Distribuční firmy dodávají kinům jen zcela výjimečně klasické 35mm kopie, jež byly nahrazeny formáty pro takzvaná digitální kina (D-cinemas), vybavená pro nosiče DCP (Digital Cinema Package) a umožňující buď „normální“ digitální projekci, již označujeme DCP 2-D, nebo digitální stereoskopickou projekci s brýlemi označenou DCP 3-D.

U titulů tedy uvádíme všechny možné distribuované formáty (35mm, 16mm, 70mm, DCP 2-D, DCP 3-D, IMAX, DVD-K, BRD-K, MP4 a další). U filmů do roku 2011 jsme většinou explicitně neuváděli formát 35mm, protože byl zpravidla samozřejmý.

Označení DVD kinodistribuce (DVD-K) znamená, že snímek je uváděn v kinech na DVD, označení BRD kinodistribuce (BRD-K) na nosiči Blu-ray.

Při uvádění informací o obrazových formátech používáme podle u nás zavedené formy nejčastěji tyto údaje: 1:1,33 (klasický formát pro němý film), 1:1,37 (klasický formát pro zvukový film), 1:1,19 (změněný formát), 1:1,66, 1:1,78, 1:1,85 (rozšířené formáty), 1:2,35, 1:2,39 či 1:2,55 (širokoúhlé formáty).

V informaci o barvě je uvedeno, zda jde o film černobílý či barevný, popřípadě kombinovaný. Některé snímky z němého období mohou být virážované.

Při uvádění informací o zvukových formátech a systémech filmů (mono, stereo, digitální zvuk, Dolby Digital, Dolby Stereo a další) se kromě samotných kopií řídíme údaji od distributorů či titulky filmů. Doplněn je též údaj o počtu zvukových kanálů (5.1 nebo 7.1). U zvukových snímků z let 1930–1945 je uveden použitý zvukový systém (Tobis – Klang, Visatone, Radio-Cinéma Paříž, Philipsonor, Union Electric nebo Union-Vox). U starších titulů a u animovaných snímků do roku 1945 je zveřejněn údaj, zda se jedná o film němý či zvukový.

 

V obsahu filmů:

Údaje, jež se ve filmu objevují jako mezititulky, uvádíme pokud možno v plném znění a vyznačujeme je tučně. Delší mezititulky, úvodní informace k ději, autorské dovětky (zpravidla krácené), názvy, nespisovné výrazy, přezdívky postav a případné poznámky píšeme kurzivou.

 

V profilech a filmografiích:

V obecné části profilu uvádíme hereckou účast v televizních seriálech v hlavním hereckém obsazení (může být uveden rok či roky, kdy herec v seriálu vystupoval) a zpravidla výběrově také hostování, to znamená účast herce v jedné či více epizodách seriálu (bez uvedení roku). Vyznačujeme, zda byl seriál uveden u nás (i v případě, že nebyl vysílán celý). Pokud jde o televizní filmy, inscenace a speciály (například záznamy divadelních her), lze téměř všechny filmografie považovat za nekompletní.

Filmy jsou ve filmografiích řazeny podle roku výroby a následně podle premiéry v kinech či v televizním vysílání/abecedně. Vždy se snažíme uvádět rok výroby.

TV před rokem výroby – televizní film, televizní pořad (i vícedílný – například minisérie);

TV na konci závorky – film, uvedený u nás v televizi;

V na konci závorky – film, uvedený u nás ve videodistribuci na VHS, DVD nebo Blu-ray;

AP na konci závorky – program či představení, uvedené v kinech v přímém přenosu či ze záznamu jako takzvaný alternativní program;

kr. f. – krátký film;

střm. f. – středometrážní film;

anim. f. – animovaný film;

kresl. f. – kreslený film;

loutk. f. – loutkový film;

dok. – dokumentární film;

spol. – společně, spolupráce;

r. – režie;

sc. – scénář;

nám. – námět;

kam. – kamera;

prod. – produkce;

arch. – architekt, výprava;

výtv. – výtvarník;

dod. – dodatečný.

Tituly se sporným či s identickým nebo téměř identickým názvem nepřekládáme. U filmů, uvedených u nás v kinech, píšeme nejdříve český název a v závorce originální titul. Při překladech titulů, neuvedených v naší distribuci, se snažíme dodržet již jednou užité české názvy nebo je maximálně zpřesňovat (vzhledem k obsahu filmu).

Upozorňujeme na to, že naše starší překlady titulů se mohou lišit od titulů v televizi a že se liší i některé názvy filmů, uvedených v kinech, od jejich názvů v televizi či na DVD. Liší se však dokonce i tituly filmů, vydaných na DVD či v televizi vícekrát. Vzhledem k chaosu na DVD videotrhu a nárůstu internetového uvádění nejsme vždy schopni rozlišit, v jaké podobě byl titul prezentován; přebíráme většinou český název z internetových databází.

 

Seznam nejpoužívanějších zkratek v databázi

A – bezpečný triacetylcelulózový podklad (ve spojení s filmovými materiály)

a. s. – akciová společnost

AČFK – Asociace českých filmových klubů

AČR – Armáda České republiky

AMU – Akademie múzických umění

anim. – animovaný

AP – alternativní program

arch. – architekt, výprava

AVU – Akademie výtvarných umění

BRD – Blu-ray Disc

c – circa (uvedeno tehdy, není-li možné určit přesný rok výroby

CCR – Výbor pro filmy pro mládež /Comitato Cinematografia Ragazzi/

CD – kompaktní disk

C.E.C.I.J. – Španělské ústředí pro děti a mládež

CICAE – Mezinárodní sdružení kin filmového diváka /Conféderation Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai/

CIDALC – Mezinárodní výbor pro šíření umění a písemnictví filmem /Comité Internationale pour la Diffusion des Arts et des Lettres par la Cinéma/

CIFEJ – Mezinárodní filmové středisko pro děti a mládež /Centre Internationale du Film pour l’Enfance et La Jeunesse/

CO – civilní obrana

cm – centimetr

č. – český

ČAF – Československý armádní film, Český armádní film

ČD – České dráhy

ČEFIS – Československá filmová společnost

ČFÚ – Český filmový ústav

ČKD – Českomoravská – Kolben – Daněk

ČLF – Český literární fond

ČMFÚ – Českomoravské filmové ústředí

ČR – Česká republika

ČRo – Český rozhlas

čs. – československý

ČSA – Československá armáda

ČSAD – Československá státní automobilová doprava

ČSD – Československé dráhy

ČSF – Československý film, Československý státní film

ČSFÚ – Československý filmový ústav

ČSLA – Československá lidová armáda

ČSM – Československý svaz mládeže

ČSR – Československá republika

ČSRo – Československý rozhlas

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická

ČSSR – Československá socialistická republika

ČST – Československá televize

ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy

ČT – Česká televize

ČV SDU – Český výbor Svazu dramatických umělců

[dab] – herec je při zpěvu dabován zpěvákem

DAMU – Divadelní fakulta Akademie múzických umění

DCP – Digital Cinema Package

DNO – duplikátní negativ

DNZ – duplikátní negativ zvuku

dod. – dodatečný

dok. – dokumentární film

dopl. – doplněný, doplněné

DP – duplikační kopie

DVD – Digital Video Disc

2-D – dvourozměrný

ed. – editor

f. – film, filmový

FAMO – Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

FC – Filmové centrum

FČSF – Festival československých filmů, Festival českých a slovenských filmů

FF – filmový festival

FFM – Filmový festival mladých

FFP – Filmový festival pracujících

FIAF – Mezinárodní federace filmových archivů /Fédération Internationale des Archives du Film/

FICC – Mezinárodní federace filmových klubů /Fédération Internationale des Cine Clubs/

FIPRESCI – Mezinárodní federace filmového tisku /Fédération Internationale de la Presse Cinématographique/

FISYO – Filmový symfonický orchestr

FITES – Český filmový a televizní svaz, Filmový a televizní svaz

FSB – Filmové studio Barrandov

FSG – Filmové studio Gottwaldov

Gestapo – Tajná státní policie nacistického Německa /Geheime Staatspolizei/

– Filmový ústav

FÚV SPB – Federální ústřední výbor Svazu protifašistických bojovníků

HAMU – Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění

HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu

IMAX – Image Maximum

IMN – intermediát negativ

IMP – intermediát pozitiv

JAMU – Janáčkova akademie múzických umění v Brně

JZD – Jednotné zemědělské družstvo

K – kopie

K – kinodistribuce (ve spojení s nosiči DVD a BRD)

kam. – kamera

KDN – kombinovaný duplikátní negativ

KDP – kombinovaná duplikační kopie

Kekec – Svaz organizací pro výchovu a péči o děti Jugoslávie

KF – Krátký film

KK – kombinovaná kopie

KNFA – Knihovna Národního filmového archivu

KNV – krajský národní výbor

kr. – krátký

kresl. – kreslený

KSČ – Komunistická strana Československa

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy

KV KSČ – Krajský výbor Komunistické strany Československa

LM – Lidové milice

loutk. – loutkový

LP – gramofonová deska s 33 ½ otáčkami za minutu o průměru 30 cm

LŠU – lidová škola umění

m – metr

MěstNV, MěNV – Městský národní výbor

MF – mezinárodní festival

MFF – mezinárodní filmový festival

MFTF – mezinárodní filmový a televizní festival

MK – ministerstvo kultury

mm – milimetr

MNV – Místní národní výbor

MO KSČ – Místní organizace Komunistické strany Československa

MP – Vojenská policie

MP4 – MPEG-4 Part 14

– mateřská škola

MŠK – ministerstvo školství a kultury

MTF – Mezinárodní televizní festival

MU – Masarykova univerzita v Brně

MV – ministerstvo vnitra

NDR – Německá demokratická republika

NFA – Národní filmový archiv

NO – originální negativ

N – prudce hořlavý nitrocelulózový podklad (ve spojení s filmovými materiály)

n. p. – národní podnik

nám. – námět

NSDAP – Národně socialistická německá dělnická strana /Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/

NSR – Německá spolková republika

NV – národní výbor

NZ – originální negativ zvuku

O. C. I. C. – Mezinárodní katolické filmové ústředí /Office Catholique Internationale du Cinéma/

ODS – Občanská demokratická strana

ONV – Okresní národní výbor

okr. – okres, okresní

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

OSN – Organizace spojených národů

OV – okresní výbor

OV KSČ – Okresní výbor Komunistické strany Československa

OV SSM – Okresní výbor Svazu socialistické mládeže

P – bezpečný polyesterový podklad (ve spojení s filmovými materiály)

PFK – Pražský filmový klub

PK – prezervační kopie

PKOJF – Park kultury a oddechu Julia Fučíka

PO SSM – Pionýrská organizace Svazu socialistické mládeže

prod. – produkce

PS VB – Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti

PTP – Pomocné technické prapory

r. – režie

RČFK – Rada Českých filmových klubů

ROH – Revoluční odborové hnutí

s. p. – státní podnik

s r. o., s. r. o., spol. s r. o. – společnost s ručením omezeným

SA – Úderné oddíly NSDAP /Sturmabteilungen der NSDAP/

sc. – scénář

SČDFU – Svaz československých dramatických a filmových umělců

SČDU – Svaz českých dramatických umělců

SČSDU – Svaz československých dramatických umělců

SD – Bezpečnostní služba říšského vůdce SS /Sicherheitsdienst des Reisführers SS/

SFK ČR – Státní fond kinematografie České republiky

SFČRPRČK – Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

SFÚ – Slovenský filmový ústav v Bratislavě

SIMEA – Mezinárodní výbor dětských pokrokových organizací a organizací dospívající mládeže při Světové federaci demokratické mládeže

slov. – slovenský

SLOFIS – Slovenská filmová společnost /Slovenská filmová spoločnosť/

SNB – Sbor národní bezpečnosti

SNKLU – Státní nakladatelství krásné literatury a umění

SOŠ – střední odborná škola

SP – gramofonová deska o průměru 17 cm s jednou písní na každé straně

spol. – společně, spolupráce

SR – Slovenská republika

SRN – Spolková republika Německo

SS – Ochranné oddíly NSDA /Schutzstaffel der NSDAP/

SSM – Svaz socialistické mládeže

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

– střední škola

SŠT – střední škola technická

ST – stereofonní deska s 45 otáčkami za minutu o průměru 17 cm

StB – Státní bezpečnost

střm. – středometrážní

STS – Strojně traktorová stanice

SUŠ – střední umělecká škola

Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou

ŠÚ – širokoúhlý

3-D – trojrozměrný

TV – televize, televizní

ÚDA – Ústřední dům armády

UK – Univerzita Karlova v Praze

UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

UNESCO – Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu /Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture/

UNIATEC – Mezinárodní unie filmových technických sdružení /L’Union International des Associations Techniques Cinématographiques/

UNICA – Světová organizace amatérských filmových a video tvůrců pracujících pod Organizací spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu /Union internationale du cinéma/

UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů

UNICRIT – Mezinárodní unie filmových kritiků /Union International de la Critique de Cinéma/

ÚPF – Ústřední půjčovna filmů

UPP – Universal Production Partners

ÚPS – Ústřední publikační správa

ÚR PO SSM – Ústřední rada Pionýrské organizace Svazu socialistické mládeže

ÚRO – Ústřední rada odborů

UTB – Univerzita Tomáše Bati

ÚV ČSM – Ústřední výbor Československého svazu mládeže

ÚV ČSTV – Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy

ÚV NF ČSR – Ústřední výbor Národní fronty ČSR

ÚV SČSDU – Ústřední výbor Svazu československých dramatických umělců

ÚV SSM – Ústřední výbor Svazu socialistické mládeže

VB – Veřejná bezpečnost

VBŽ – Veřejná bezpečnost železnice

VOŠ – vyšší odborná škola

VOŠF – Vyšší odborná škola filmová

– vysoká škola

VŠMU – Vysoká škola múzických umění v Bratislavě /Vysoká škola múzických umení v Bratislave/

VŠUP – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

výtv. – výtvarník

WAAF – Ženský sbor pomocných služeb letectva /Women’s Auxiliary Air Force/

WFDY – Světová federace demokratické mládeže /World Federation of Democratic Youth/

YMCA – Křesťanské sdružení mladých lidí /Young Men’s Christian Association/

ZK – závodní klub

ZO KSČ – Základní organizace Komunistické strany Československa

– základní škola

ZUŠ – základní umělecká škola