Heydrichiáda

Režie:
Kolekce zpravodajských filmů
Rok:
1941–1942 (ozvěny 1943)

O edici

Týdeník Aktualita a heydrichiáda

„Vůdce a říšský kancléř pověřil za onemocnělého říšského protektora svobodného pána [Konstantina] von Neuratha zastupujícího říšského protektora, SS Obergruppenführera  generála Heydricha“. Tímto strohým oznámením pravidelného komentátora Českého zvukového žurnálu Aktualita Karla Třešňáka nezačal pouze nový díl týdeníku – v pořadí čtyřicátý roku 1941 –, rozpoutal se také sled událostí, jež vstoupily do dějin pod souhrnným označením heydrichiáda. Pro lepší pochopení, jak tato historická epocha ovlivnila samotný chod této filmové společnosti, je třeba stručně se seznámit s jejím předchozím vývojem.    

Kaleidoskop protektorátních a zahraničních šotů orámovaných znělkou byl tehdy nedílnou součástí filmových projekcí již sedmnáctý rok. První číslo týdeníku – tehdy pod názvem Elekta-journal – spatřilo světlo světa roku 1925. Následujícího roku začal s firmou spolupracovat Karel Pečený, jenž se stal její vůdčí osobností. Když roku 1930 ukončil svoji činnost konkurenční Deglův žurnál, Elekta-journal se změnil na Československý filmový týdeník coby „jediný v Československu pravidelně vycházející žurnál“. V roce 1937 se pak firma změnila v komanditní společnost Aktualita. Jejím cílem bylo vydávání zvukového týdeníku a krátkých filmů v propagačním zájmu československého Ministerstva zahraničních věcí. První číslo „stoprocentně zvukového národního žurnálu Aktualita – Čs. zvukový týdeník“ bylo uvedeno v pražských premiérových kinech 30. července 1937.    

Společnost Aktualita pokračovala ve své činnosti i po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a stejnojmenný filmový týdeník zůstal součástí její výroby po celou dobu nacistické okupace (poslední číslo mohli diváci protektorátních kin spatřit 4. května 1945). Šéfredaktorem byl původně Jindřich Elbl, jenž zodpovídal za jeho obsah. Již od počátku okupace ovšem začali nacisté na týdeník působit a pozvolna jej přetvářet. Tematické úvodní titulky byly nahrazeny německo-českými názvy lokalit (např. Prag – Praha, Böhmen und Mähren – Čechy a Morava), šoty začaly doprovázet německé podtitulky. Po vypuknutí druhé světové války se staly jeho nezbytnou součástí reportáže převzaté z německého týdeníku Die deutsche Wochenschau o situaci na jednotlivých úsecích fronty (Kriegsberichte – Zprávy z bojiště). Pozoruhodným dokladem, jak se diváci stavěli k novým politickým poměrům, byl titulek uvádějící projekce v prvních měsících protektorátu: „Žádáme vás zdvořile, abyste se při promítání týdeníků zdrželi všech hlasitých projevů. Děkujeme Vám. Aktualita.“ 

Mnohem podstatnější změny se však dotkly obsahové stránky týdeníků. Na rozdíl od předchozí praxe, kdy filmová cenzura spadala do kompetence Cenzurního sboru kinematografického při Ministerstvu vnitra, stala se nyní součástí Úřadu říšského protektora. Do jeho čtvrtého, kulturně-politického oddělení patřily dva – původně samostatné – referáty: referát propagandy a referát zaměřený na divadlo a film. Týdeníky spadaly do kompetence obou, po čase však došlo ke sjednocení, neboť jejich vedení bylo již od počátku společné. Prvním vedoucím se stal Hermann Glesgen, v květnu 1940 jej vystřídal sudetský Němec Anton Zankl, jenž v této funkci setrval až do konce války. Součástí tohoto cenzurního dohledu byl tzv. důvěrník, jenž byl začleněn přímo do jednotlivých společností, aby v nich vykonával dohled. Prvním důvěrníkem Aktuality se stal Peter von Hamm, poté jej na několik měsíců vystřídal poručík SS Büxenstein. Od roku 1940 až do konce války tuto funkci vykonával Erich Xaver Lampl.[1]

O konkrétním vlivu těchto správních orgánů zanechal svědectví ředitel Aktuality Karel Pečený. Během vyšetřování před Mimořádným lidovým soudem se v rámci obhajoby zabýval i tvorbou filmových týdeníků. Cenné informace předložil soudu v obsáhlém spisu „Moje činnost za okupace“. Východiskem k pochopení jeho úlohy v protektorátních týdenících je obecná teze, že „…žádný filmový týdeník na světě by nemohl vycházet ani 14 dní s otevřenou tendencí proti směru, vládnoucímu na území, kde je exploitován. Nepřipustila by to ani nejslabší výkonná moc, natož taková, jakou měli u nás Němci.“[2]

Co se týká vztahu nacistické správy k tvorbě týdeníků, existoval rozdíl mezi snímky protektorátními a převzatými. Za obsahovou stránku šotů vzniklých z vlastní iniciativy zodpovídali jejich tvůrci, konečnou redakci prováděl přímo Karel Pečený. Autorem textů k politickým reportážím byl Erich Xaver Lampl, pracovníci Aktuality jeho německé texty pouze překládali do češtiny. Až do konce roku 1942 (s výjimkou heydrichiády) se dozor Němců soustředil na převzaté reportáže, především na tzv. zprávy z bojiště. Sám o tom píše: „Komentáře dodané z Berlína německy jsem v překladu kontroloval. Hlavně válečné snímky podléhaly velmi pozorné vojenské censuře, která ihned reagovala citlivě na každou sebemenší nepřesnost.“[3] Cenzurní dohled nad nimi nespočíval jen v kontrole textu, ale i ve způsobu jejich interpretace. Zejména u válečných komentářů dohlížel Pečený na to, aby se intonačně co nejvíc přiblížily německému originálu. Aktualita musela též čelit snaze začleňovat válečné reportáže do týdeníků v původní nezkrácené verzi.[4]

Na rozdíl od denního tisku, jenž byl postupně ovládaný aktivistickými novináři (Emanuel Vajtauer, Vladimír Krychtálek, Karel Lažnovský), v Aktualitě k takovému kroku nikdy nedošlo. Hlavním důvodem – podle Pečeného – bylo, že filmová společnost prezentovala jen oficiální a propagační reportáže, které jim byly diktovány.

V obsáhlém spisu „Moje činnost za okupace 1939–1945“, který Pečený vytvořil jako obhajobu v rámci vyšetřování před Mimořádným lidovým soudem, věnoval tvorbě týdeníků samostatnou kapitolu. Jeho snahou bylo propagandistický ráz snímků eliminovat na nejmenší míru:

„Oficiální události jsem filmoval, jen když nám byly nařízeny. Věděl jsem často o mnohém, co bych byl rád zachoval. Ale netočili jsme zásadně z vlastní iniciativy nic, co bylo nějak v souvislosti s okupanty. Kde to jen šlo, omezovali jsme se u slavností, projevů, manifestací a pod., na točení němé, bez zvukového záznamu. Nebylo-li to vysloveně nadiktováno, přinášeli jsme komentáře stručné a suché, konstatující jen na snímku zachycená fakta.“[5]

Karel Pečený uvádí jednotlivé příklady střetů s představiteli nacistického cenzurního dohledu. Snažil se zamezit využití materiálů ze svého archivu (např. o cestě Edvarda Beneše do Moskvy v roce 1935) v propagandistických pronacistických snímcích. Odmítl filmovat reportáže z činnosti Vlajky a ostatních českých fašistických organizací: například snímek  o projevu vedoucího Vlajky Jana Ryse-Rozsévače v pražském paláci Lucerna nevznikl navzdory intervenci Karla von Gregoryho. Spory se také týkaly překladů komentářů německých šotů do češtiny. Pečený odmítal německé geografické termíny (např. Wien – vídeňský, Dresden – Drážďany) uvádět v původní verzi, ale vždy je počešťoval. Zásadně používal termín „německý“ místo originálního „unser“. „Tehdy jednotlivě a dnes možná vůbec se mohou zdát tyto tahačky malicherné, nebo dokonce zbytečné. Nebylo by správné takto soudit. Z denní prakse jsem věděl, co to znamená neustupovat ani v maličkostech, kde to nemuselo být.“[6] 

Při posuzování celkového vyznění protektorátních týdeníků dospěl Pečený ve výše zmíněném dokumentu k závěru, že: „…to co jsme udělali, propaganda prakticky nebyla, protože nebyla schopná přivést ani jedinou českou duši z tábora českého do fašistického, jestliže v něm již nebyla.“[7] Problematičnost tohoto vyznění však spočívá v tom, že zde nejde ani tak o jednotlivé šoty, jež jsou pouze stručnými záznamy událostí, ale o jejich zasazení do celkové koncepce týdeníku. V týdenících Aktuality z tzv. prvního období heydrichiády (funkčního období zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha) jsou preferovány události, které ilustrují loajální vztah Čechů k Velkoněmecké Říši nebo představují protektorát jako součást německého prostoru (viz např. Zasedání jihovýchodoevropské hospodářské společnosti). Mimo rámec těchto šotů zůstala všednodenní realita s represivními složkami spjatými s vyhlášením stanného práva, včetně popravy předsedy vlády Aloise Eliáše, o nichž si každý mohl přečíst v denním tisku a s nimiž se setkával ve všedním životě. Týdeník se tak stal kaleidoskopem idylických obrázků, jež představovaly protektorát jako svět snesitelného života uprostřed Evropy zmítané válečnými konflikty.

Události po atentátu na zastupujícího říšského protektora (tzv. druhá heydrichiáda) do života Aktuality výrazně zasáhly. Především musela tato firma na příkaz Českomoravského filmového ústředí uspořádat shromáždění zaměstnanců, kde měl Karel Pečený atentát odsoudit a loajálně se připojit ke stanovisku státního prezidenta a protektorátní vlády. Pečený při vyšetřování vypověděl, že projev vypracoval až po několikáté urgenci ze strany důvěrníka Lampla. Protože se text zdál nedostatečný, musel jej Pečený přepracovat. Přednesl jej na schůzi zaměstnanců, která se konala 18. června 1942. Po úvodní části adorující Reinharda Heydricha jako „příklad dnešního, moderního rytíře“ vyzdvihuje státnický čin prezidenta Háchy 14. března 1939. Obsáhle se Pečený věnuje kritice Edvarda Beneše, ostatních představitelů londýnské emigrace a jejich přívrženců na území Protektorátu. Nebýt jich, poměry by se uklidnily a „stačila [by] poměrně krátká doba, aby opět štěstí se dívalo všem Čechům z očí“. Válku proti Sovětskému svazu interpretuje jako boj národů za novou Evropu. Vyzdvihuje opatření zavedená Reinhardem Heydrichem, jenž pochopil, že Češi potřebují „generálku“. „Rychlým čištěním i třeba na nejvyšších místech naší autonomní správy, kulturního nebo hospodářského života ukázat každému jasně, že viníci, ať jsou kdekoliv, budou odstraněni.“ Když se nepodařilo imigrantům rozeštvat český národ rozhlasem, našli si jinou cestu. „Poslali k nám parašutisty, aby se vloudili mezi klidné pracující Čechy.“ V závěrečné části projevu chválí Pečený Čechy za to, jak se distancují na demonstracích od takových činů a ztotožňují se stanoviskem vlády státního prezidenta, k čemuž vyzývá i své zaměstnance. I když Pečený po válce vysvětloval, že vše opsal z denního tisku, který mu dodal Lampl, není možné tento text označit jinak než jako dobově konjunkturální. Příznačná je zejména pasáž, v níž se přiznává, že již v době druhé republiky prohlásil: „Raději bych emigroval do Berlína, než žil pod ruským panstvím zde.“[8]

Především však Aktualita byla nucena natočit několik propagandistických snímků. Zejména to byl šot o pražské smuteční slavnosti za zesnulého Heydricha (Tryzna za Reinharda Heydricha). Záběry z něho použila i německá společnost Ufa do svého týdeníku Die deutsche Wochenschau. V rámci pátrání po atentátnících natočila v české a německé verzi snímek Předměty z místa atentátu na Reinharda Heydricha,[9] jenž byl povinně promítán ve všech protektorátních biografech a vyzýval k udání majitelů předmětů nalezených z místa atentátu na Reinharda Heydricha. Nedílnou součástí týdeníků se staly šoty z manifestací, na nichž účastníci odsoudili atentát a přísahali věrnost říši. Kameramani Čeněk Zahradníček, Jan Kučera a asistent Josef Mašek natáčeli v Lidicích srovnání této obce se zemí (Zkáza Lidic). Jak uvádí ve své výpovědi Karel Pečený, byl dokončený film v Aktualitě předveden a Lampl jej odvezl.[10] Nebyl tedy promítán v kinech a záběry z něho nebyly použity ani v týdeníku.

Štáb Aktuality nebyl jediný, kdo zachytil zkázu Lidic. Již 10. června přijeli do této obce poradce NSDAP pro film a fotografii Franz Treml s majitelem Zenith Filmu Miroslavem Wágnerem, aby zde z podnětu státního ministra Karla Hermanna Franka zachytili zkázu této obce.[11] Nezávisle na Aktualitě i oni natočili vyhazování lidických objektů do povětří. Ani tento snímek, ani záběry zachycující činnost oddílů Říšské pracovní služby při likvidaci obce však nebyly určeny pro veřejnou projekci.       

Období heydrichiády je tedy možné označit v dějinách Aktuality jako období přelomu, které se vyznačovalo zostřujícím se cenzurním tlakem, jemuž bylo stále obtížnější odolávat. Svou roli zde jistě sehrál i fakt, že šéfredaktor týdeníku Jindřich Elbl, který jej určujícím způsobem spoluvytvářel, byl v květnu 1942 zatčen gestapem a po svém propuštění musel Aktualitu opustit. Jeho nástupce Jan Kučera odešel z této funkce o rok později. Karel Pečený pak za něho musel převzít práci na týdenících, neboť mezi členy redakce nenašel nikoho, kdo by mohl nést tuto zodpovědnost.

Jestli se Karlu Pečenému jednalo ve vztahu k nacistické správě o pouhé taktizování vycházející z nejisté situace, nebo zda se tímto způsobem snažil po válce dodatečné zdůvodnit své konjunkturalistické postoje, lze asi těžko posuzovat. Zůstávají pouze filmové materiály, které není možné interpretovat bez konkrétního zasazení do protektorátní reality, bez ohledu na celkovou atmosféru nejistoty a strachu. Karel Pečený ve svém obhajovacím spisu charakterizoval svou práci na protektorátních týdenících takto: „Nevěděl jsem nikdy, co na nás v nejbližší chvíli čeká. Pracujíce tak vlastně ze dne na den, dělali jsme týdeník opravdu jen z týdne na týden. Muselo se stále improvisovat, být stále připraven měnit taktiku a pozorně oťukávat mez, až ke které bylo možno jít, abychom udělali co nejméně z toho, co jsme dělat měli.“[12] 

Jiří Novotný

Digitalizované snímky byly publikovány jako kolekce s názvem The Heydrich Terror v repozitáři LINDAT za podpory projektu LINDAT/CLARIAH-CZ (č. LM2018101) financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Poznámky:


[1] Karel Margry, Filmové týdeníky v okupovaném Československu, Karel Pečený a jeho společnost Aktualita. Iluminace 21, 2009, č. 2, s. 83–134.

[2] Fond Mimořádného lidového soudu – Karel Pečený SOA 0521/48, č, kart. 812.

[3] Tamtéž.

[4] Pro úplnost je však třeba dodat, že i šoty vyráběné Aktualitou byly zařazovány do německého týdeníku určeného pro zahraničí: Auslandwochenschau. Karel Margry, Filmové týdeníky v okupovaném Československu, Karel Pečený a jeho společnost Aktualita. Iluminace 21, 2009, č. 2, s. 83–134.  

[5] Fond Mimořádného lidového soudu – Karel Pečený SOA 0521/48, č, kart. 812.

[6] Tamtéž.

[7] Tamtéž.

[8] Tamtéž.

[9] V úvodním titulku šotu je uveden název Pozor, pozor! (Achtung, Achtung!)

[10] Fond Mimořádného lidového soudu – Karel Pečený SOA 0521/48, č, kart. 812.

[11] Fond Českých filmových pracovníků – Miroslav Wágner. NFA 97/45 kart. 6.

[12] Fond Mimořádného lidového soudu – Karel Pečený SOA 0521/48, č, kart. 812.

Filmografické údaje

Český zvukový týdeník Aktualita

Československo 1941–1943

Názvy šotů jsou umělé.

Filmy

Popis

Mapa

Mapa ukazuje všechna místa, kde byly zpravodajské šoty uvedené v edici natočeny. Modře jsou označené snímky z první heydrichiády, červeně snímky z druhé heydrichiády, zeleně snímky z ozvěn heydrichiády. Některé filmy zahrnují více lokací.

Timeline

/

Videa

Tabulka šotů týdeníku Aktualita z období heydrichiády

Soupis šotů byl vytvořen podle seznamů týdeníků uveřejněných na stránkách periodik Filmový kurýr a Pressa. Písmena v závorce u každého šotu označují jeho příslušnost k jedné ze dvou řad týdeníků.

 

Číslo týdeníku

Politika

Vojenství

Sociální otázka, zdravotnictví

Hospodářství, průmysl, doprava, řemesla

Kultura, školství, věda

Sport

Příroda

Jiné

1941/40

Zastupující  říšský protektor Reinhard Heydrich. (A, B)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Rusko).  (A, B)

   

Ministr školství  Jan Kapras udílí Národní ceny za umění. (A, B)

Šperkařská škola v Turnově. (B)

Sjezd tanečnic a gymnastických skupin Německé pracovní fronty. (A)

Mistrovství Čech a Moravy v lehké atletice. (A)

10 let pražské ZOO. (B)

 

1941/41

Státní president  Emil Hácha návštěvou  zastupujícího říšského protektora Reinharda  Heydricha. (A, B) 

Projev vedoucího státu Ante Paveliče v Záhřebu. (A) 

Paní Pilar Primo de Rivera v Madridu. (B)

Zprávy z bojiště (Baltské moře, Estonsko Ukrajina). (A, B)

 

Dražba vepřů. (A)

Výroba marmelády. (B)

Dražba ročků v Napajedlích. (B)

Stavba mostu z Dánska do Německa. (A)

Škola umění v Štrassburgu. (B)

Mistrovství  v přetahování lanem. (A)

 

1941/42

Adolf Hitler ve Sportovním paláci v Berlíně.

3. Dílo válečné zimní pomoci.(A, B)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Rusko). (A, B)

   

Mistr řezbář a konzervátor. (A)

V dílně mistra houslaře Karla Josefa Dvořáka. (B)

Cyklistické závody ve Francii. (A)

Závody v Mistrovství ve střelbě ve Španělsku. (B)

Pohled do světa mravenců. (A)

Lov na jeleny v říji. (B)

Hoši lepí draky. (A) 

Školní děti sbírají kaštany. (B)

1941/43

Pohřeb šéfredaktora Karla Lažnovského. (A)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Rusko). (A, B)

 

Mistrovské zkoušky krejčí v Ústavu pro zvelebování živností. (A)

Pražské vinobraní.  (B)

Zastupující  říšský protektor Reinhard Heydrich odevzdává Rudolfinum německému umění. (A)

 

Exotické květiny v Praze. (B)

 

1941/44

Oslava španělského národního svátku. (A)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Rusko). (A, B)

Dělníci mluví k dělníkům.  (A)

Vzorný chov hovězího dobytka. (A)

Svážení dřeva z hor k Vltavě. (A)

Výlov rybníka Rožmberk. (B) 

Kurz pro řidiče traktorů. (B)

Slavnost v San Marinu. (B) 

 

Exotické rostliny v Praze. (B)

 

1941/45

Říšský ministr vnitra Heinrich Himmler v Praze. (A, B)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Rusko). (A, B)

 

Den spořivosti. (A)

Otevření Bertramky. (B)

Svátek španělské mládeže. (B)

Otevření Zimního stadionu v Praze. (A)

Šimpanz kameramanem. (A)

Podzimní výlet jezdců. (B)

 

1941/46

Na paměť hrdinů z Dakaru. (A) 

Italský ministr Galeazzo Ciano u Adolfa Hitlera. (A)                                                    

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Rusko). (A, B)

Dělníci hrají dělníkům. (A)

 

Výstava Na cestě k nové Evropě  v Národním muzeu v Praze. (A, B)

Auto na dvou kolech. (A)

Pokusy s létáním. (B)

Výzkumná stanice v Průhonicích. (B)

Stavba podmořského vodního potrubí. (B) 

1941/47

Národní slavnost v Riu de Janeiru. (B)

Uctění památky generála  Gerharda von Scharnhorsta. (A)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Rusko). (A, B)

 

Dožínky v Generálním gouvernamentu . (A)

 

Českomoravská cena v Chuchli. (B)

Hledači zmijí. (B)

Loučení s Janáčkovým mostem. (A)

Rady krásným dívkám. (A)

Dálkový vodovod města Hlinsko. (B)

1941/48

 

Zprávy z bojiště (Ukrajina,  Rusko, Rumunsko, Atlantický oceán). (A, B)

Dárky pro děti. (A)

Péče o mléko. (A)

Výroba hospodářských traktorů.  (B)

Francouzští výtvarníci v Říši.  (A)

Stavba nového kostela v Košířích. (A)

Oprava hybernského kláštera. (B)

Škola aranžérů. (B)

Finále Mistrovství v házené. (B)

   

1941/49

 

Zprávy z bojiště (Rusko, Ukrajina, Afrika). (A,B)

Dělníci hrají dělníkům.  (B)

Výroba pilníků. (A)

Kurz řezbářů v Proseči. (B)

Výstava německého stavitelství v Lisabonu. (B) 

Škola artistů. (A)

Hokejový zápas v Berlíně. (A)

Příprava hokejistů. (B)

 

Pomocný most přes Vltavu. (A)

1941/50

Evropští politici u Adolfa Hitlera. (A)

Zprávy z bojiště (Atlantický oceán, Rusko, Afrika). (A, B)

 

Dobývání soli z moře ve Španělsku. (A)

Žampionová farma v Praze. (A)

Položení základního kamene k pomníku W. A. Mozarta před Rudolfinem. (A, B) 

Slavnostní koncert České filharmonie k výročí W. A. Mozarta. (A, B) 

Odborná živnostenská škola v Plzni. (B)

Švédské gymnastky v Kodani. (B)

   

1941/51

Schůzka maršála Hermann Göringa s maršálem Petainem v St. Florentin-Virgigny. (A, B) 

Zprávy z bojiště (Atlantický oceán, Rusko, Afrika). (A, B)

Život zmrzačených dětí ve Vincentinu.  (A)

Chmelárna v Roudnici. (A)

Největší cukrovar v Generálním gouvernsmentu.  (B) 

Tisk reprodukcí slavných obrazů. (A)

Mozartovo Requiem v kostele sv. Jakuba v Praze. (B) 

Křižovatka knih.  (B)

Cyklistické závody v Bruselu. (A)

Běh lyžařů v Krči. (B) 

   

1941/52

Řeč Adolfa Hitlera v říšském sněmu. (A, B)

Zasedání Jihovýchodoevropské hospodářské společnosti. (A, B)

Zprávy z bojiště (Atlantický oceán, Rusko, Japonsko). (A, B)

 

Ruční výroba svíček. (A)

Výstava Umělecké besedy (B

Výchova rohovníka. (B)

 

Děti u jesliček. (A)

Vánoční ruch v berlínském obchodním domě.  (B)

1942/1

Založení bojové fronty evropských novinářů ve Vídni. (A)

Zprávy z bojiště (Atlantický oceán). (A, B)

 

Správné uskladnění brambor. (A, B) 

Kurs střelmistrů v lomech. (B)

Výroba loutek pro dětská divadélka. (A)

Krasobruslařská dvojice - manželé Baierovy v Praze. (A) 

Sportovní slavnost říšské branné moci v Berlíně. (B)

Vrcholný zápas o Mistra podzimní ligy - Bohemia - Slavia. (B)

   

1942/2

 

Sběr zimních prací pro vojsko. (A, B)

Zprávy z bojiště (Rusko, Afrika). (A, B)

   

Výstava prací zákopníků a výstavba Francie.  (A)

Koncert pěveckého sdružení moravských učitelů v Praze. (B)

Hokejový zápas LTC versus 1. ČLTK. (A)

Alpinismus v pokoji. (B)

 

Pověry na Kopanicích. (A) 

Radosti zimy ve velkoměstě.  (B)

1942/3

Dar státnímu presidentovi Emilu Háchovi od přátel a spolužáků. (B)

Sbírka zimních potřeb pro vojsko na východě v Německu. (A, B) 

Zprávy z bojiště (Ukrajina,  Rusko). (A, B) 

 

Boj o zrno 1942. (A, B) 

Stavba transsaharské dráhy.  (A)

 

Rychlobruslařský závod o Mistrovství Čech. (A)

Vrchol cirkusové drezury. (B)

Lidové zvyky na Kopanicích.  (A)

Jak vzniká moda? (B) 

1942/4

Nová vláda Protektorátu u státního prezidenta  Emila Háchy. (A, B)  

Říšský ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop v Budapešti. (B)

Výsledek sbírky zimních potřeb pro německé vojáky v Praze. (A, B) 

Zprávy z bojiště (Atlantický oceán, Afrika, východní fronta). (A, B) 

 

Tkaní paramentů. (A)

Výroba hracích strojků. (B)

 

Schäferova lední revue. (A)

Péče o ptactvo v zimě. (B)

Největší lanovka v Evropě.  (A)

1942/5

Podepsání německo-japonsko-italské vojenské konvence. (A, B)

Výroba saní pro říšskou brannou moc. (A)

Zprávy z bojiště (Atlantický oceán, Ukrajina). (A, B)

Besídka mládeže NOÚZ v klubovně na Zbořenci. (A)

Organizace moderního nádraží. (A, B)

Výstava současného španělského výtvarnictví v Madridě. (A)

Zahájení výstavy Národ svým výtvarným umělcům. (B) 

Divadelní představení pro francouzské zajatce v Německu. (B) 

Krasobruslařské Mistrovství Čech a Moravy v Jičíně. (B)

   

1942/6

 

Zprávy z bojiště (Malajský poloostrov, Atlantický oceán, Ukrajina, Afrika). (A, B) 

 

Největší nádraží v Protektorátu. (A, B) 

Výstava italské knihy v Berlíně. (A)

Chodská keramika. (B)

Vynález nových bruslí. (A)

Silniční závod ve Francii. (B) 

Zápas o titul mistra hokejové ligy. (B)

Ledoborec v Čechách. (A)

 

1942/7

Řeč Adolfa Hitlera k 9. výročí převzetí moci. (A, B)

Vidkund Quisling norský ministerský předseda. (A)

Zprávy z bojiště (Afrika, Atlantický oceán).  (A, B)

 

Výroba selského nábytku v Hroznové Lhotě.  (A)

Kurs pletení z rákosu v Blatnici pod sv. Antoníčkem. (B) 

Kühnův dětský sbor. (A)

Svět loutek -Karafiát: Broučci. (B)

Bruslařský závod na 200 km. (B) 

Šerm dívek. (B)

Burza na brouky v Praze.  (A)

 

1942/8

Maršál Hermann Göring v Itálii. (A, B)

19. výročí založení fašistické milice. (B) 

Zprávy z bojiště (Baltské moře, Rusko, Afrika). (A, B)

Boj proti tuberkulóze. (A)

Nová hmota: lykocel. (A, B)

Španělská škola umění v Paříži. (A)

Pražská škola rytmiky. (A) Boxerský zápas o titul mistra těžké váhy. (A)

Závody plaveckých mistryň Německa.(B) 

Krása zimní krajiny. (B)

 

1942/9

Pohřeb říšského ministra Fritze Todta. (A, B)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Atlantický oceán).  (A,B)

 

Stavba suchého doku v Cadizu.  (A)

Zahájení výroční bitvy o zrno 1942. (B) 

Instalace výstavy Sovětský ráj v Moderní galerii. (A, B)

Večer českých filmových umělců v Lucerně. (A, B)

Tisíce návštěvníků na výstavě Národ svým výtvarným umělcům. (A)

Matiné tanečních skupin za Protektorátu. (B) 

Chlapecký klub SK Dolík. (A)

   

1942/10

 

Zprávy z bojiště (Afrika, Atlantický oceán). (A, B)

 

Zemědělské šlechtitelské ústavy. (A)

Továrna na opravu lokomotiv.  (B)

Zahájení výstavy Sovětský ráj. (A, B)

Sjezd kouzelníků. (A)

Koncert České filharmonie pod vedením Václava Kašlíka. (B)

 

Koupání v zamrzlém rybníce. (A)

Pouť u sv. Matěje. (B) 

1942/11

Den německé policie ve Vídni. (A)

Zprávy z bojiště (Tichý oceán, Filipíny,Indonésie, Filipíny, Honkong, Borneo, Singapur, Malta, východní fronta).  (A, B)

 

Výrobní zemědělská bitva - péče o osivo. Ústav pro třídění a expedici osiva. (A, B)

Koncert dětského orchestru. (A)

Koncert německé policie. (B)

Akademie výtvarných umění v Berlíně. (B)

Dívky se učí jezdit na válcích. (A)

Potápění na dně Vltavy. (B)

   

1942/12

Vzpomínková slavnost v Německé opeře (15. březen). (A, B)

Uctění památky padlých ve válce minulé a současné. (A, B) Zprávy z bojiště (východní fronta, Afrika, Francie).  (A, B)

Schůze Ústředního pracovního výboru  českých dělníků a soukromých zaměstnanců. (A, B)

Stavba ponorek na běžícím pásu. (A, B)

Slavnostní představení v Národním divadle. (A, B)

100.000 návštěvníků na výstavě Sovětský ráj. (A. B)

     

1942/13

 

Adolf Hitler u památníku padlých v Berlíně. (A, B)

Pohřeb obětí anglického náletu na Paříž. (A, B) Zprávy z bojiště (Německo, východní fronta). (A, B)

 

Jízda na náhradní paliva. (A, B) 

Moření osiva. (B) 

Výstava díla Říšského ministra zbrojního průmyslu Fritze Todta v Budapešti. (A)

Vzpomínka na hraběte Ferdinanda Zeppelina.  (B)

Rusínský balet ve Lvově. (B)

 

Hubení dravých ptáků. (B)

Hřbitov odložených věcí. (A)

Děti v Bosně sbírají známky, (A)

1942/14

Den říšské branné moci v Praze. (A)

Francouzský státní tajemník Pierre Pucheu v Alžíru. (A)

Zprávy z bojiště Rusko, Ukrajina, Afrika). (A, B)

 

Vysoké pece v Bilbau. (B)

Umělá hnojiva. (B)

Výstava Zotavení a pohostinství. (A)

Výstava japonských dřevorytů v Praze. (B)

Jarní běh Stromovkou. (A)

 

Rodina artistů. (B)

1942/15

 

Zprávy z bojiště (východní fronta, Rusko, Francie). (A. B)

 

Předjarní ošetřování ovocných stromů. (A)

Koncert strážního pluku Gross deutschland v Berlíně. (A)

Velikonoční pouť v Dobré Vodě u Českých Budějovic.  (B)

Francouzští filmoví herci v Německu. (B)

Mistrovství v košíkové v Hradci Králové. (A)

Nábor cyklistů.  (B)

Malíř v zoologické zahradě. (B)

Škola kadeřníků v Brně. (A) 

1942/16

 

Benito Mussolini vyznamenává letce. (A) 

Zprávy z bojiště (Ukrajina, východní fronta, Německo). (A, B)

Péče o dítě. (B)

Pluhy uprostřed Prahy. (A)

Bourání dvou továrních komínů v Belgii. (A)

Dojičské kurzy. (B)

Balet Joan ze Zarissy  v Národním divadle. (A)

Berlínská filharmonie hraje dělníkům. (B) 

První jarní dostihy v Chuchli. (A)

Vzorný fotbalový trénink. (B)

   

1942/17

Státní prezident Emil Hácha odevzdává sanitní vlak  jako dar Adolfu Hitlerovi k narozeninám (A, B)

Zprávy z bojiště (východní fronta, Ukrajina). (A, B)

 

První linkovačka v Protektorátu. (A)

Škola hotelových a hostinských živností.  (A)

Pomologický ústav v Praze. (B)

Škola pražských pouličních drah. (B)

Chlapecký sbor z Vídně v pařížském Notre Dame. (A) 

Fotbalové utkání Německo - Španělsko. (B)

   

1942/18

53. narozeniny Adolfa Hitlera. (A. B)

Zprávy z bojiště (Finsko, Rusko, Ukrajina).  (A, B)

Týden národního zdraví. 

Boj proti tuberkuloze.  (A)

Mistrovské zkoušky truhlářů v Brně. (A)

Oslava sv. Josefa ve Valencii.  (A)

Opravné práce v klášteře bl. Anežky v Praze. (B)

Výstava portugalského umění v Berlíně. (B)

30. let Pěveckého sdružení pražských učitelek. (B)  

   

Dvě století v Praze. (A) 

1942/19

Projev Adolfa Hitlera na Říšském sněmu. (A, B) 

Zpráva z bojiště (východní fronta, Ukrajina). (A, B)

Oslava Svátku práce - divadelní a filmová představení, sportovní akce. (A, B) 

"Den úrazové zábrany". (A, B)

 

Zasedání Mezinárodní filmové komory v Římě. (A, B)

Výroba slaměných figurek ve Žďáře. (B)

 

  

 

Přesunování mostu v Železném Brodu. (A)

1942/20

Schůzka Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho v Salcburku. (A, B) 

Zpráva z bojiště (Rusko, Malta). (A, B)

Škola pro ošetřovatelky v Moravské Ostravě. (A)

Zubní ambulatorium v Olomouc. (B)  

Výroba lodních lan v Turnově. (A)

Výroba motouzů. (B)

Schola cantorum - dětský pěvecký sbor v Břevnově. (A) 

Výcvik varietních umělců. (B)

První regata v Cannes.  (A)

Ušlechtilé květinářství v Itálii.  (B)

 

1942/21

 

Zpráva z bojiště (Rusko, Atlantický oceán), (A, B)

 

Průmyslová škola v Praze. (A, B)

Jarní práce na Krymu. (B)

Zahájení Pražských hudebních týdnů v Německé opeře. (A, B)

Ateliér sochaře Arno Brekera v Berlinu-Grunewaldu. (A)

Španělský provazolezec v berlínské Scale. (A)

Fotbalový zápas Čechy - Morava. (B) 

Hubení vran. (A)

 

1942/22

Oslava Dne císařství v Římě. (B) 

Zpráva z bojiště (Dálný východ, Rusko) (A, B)

Očkování dětí proti záškrtu.  (A)

Zotavovna mladých dělníků.  (B)

Doly na draslo v Generálním Gouvernamentu. (A)

Výstava německých odborných škol ve Stockholmu. (A)

Výstava Žně volných chvil v Plzni. (B) 

Balet Kraft durch Freude ve Vídni.  (B)

Závody DTJ na nářadí. (A)

Jarní práce v lesích. (A)

Ochrana ovocného stromoví. (B) 

 

1942/23

Česká vláda u zastupujícího říšského protektora Kurta Daluega. (A, B)

Zprávy z bojiště (Hongkong). (A, B)

Válečné záslužné kříže dělníkům. (A, B) 

Dětský útulek pro děti zemědělců. (B)

 

Vojenský koncert v Císařské zahradě, (A, B)

 

Přehlídka psů všech plemen. (A)

 

1942/24

Smuteční slavnost za Reinharda Heydricha v Praze. (A. B)

Státní akt v Berlíně. (A. B)

Zprávy z bojiště (Rusko). (A, B)

Dělníci na zotavovně v Lázních Luhačovice. (A. B)

         

1942/25

Manifestace zaměstnanců drah a pošt v Plzni. (A, B)

Manifestace v Brně. (A, B)

Zprávy z bojiště (Ukrajina). (A, B)

 

Boj proti rakovině brambor. (A)

Stavba velkých sudů. (B)

Závody cyklistických taxíků v Paříži. (A)

Sportovní dny Nasjonal Samlingu na fjordu u Oslo.  (B)

   

1942/26

Manifestační schůze Národní rady české. (A, B)

Zprávy z bojiště (Ukrajina). (A, B)

 

Slavnost stromků rumunské mládeže. (A)

Klasifikační zkoušky výrobků pražských pekařů v Plodinové burze. (A)

Dlaždiči pracující při hudbě. (B)

Mistr hry na kytaru. (A)

Vysoká škola jízdy na kolech. (B)

 

Sběr léčivých rostlin. (B) 

1942/27

Shromáždění českých dramatických umělců v Národním divadle.  (A, B)

Manifestace u sv. Antoníčka. (A, B)

Manifestace v Moravské Ostravě. (A, B)

Zprávy z bojiště (Japonsko, Ukrajina, Afrika). (A, B)

 

Lurz Zemědělské rady v Netlukách. (A) 

Vinařsko-zahradnická a sadařská škola v Mělníce. (B)

Vulkanizace pneumatik. (B) 

Španělský kytarista Angel Iglesias nahrává gramofonovou desku. (A)

Veslařská regata v Berlíně. (B)

 

Léto na pláži u Batistu Athén. (A)

1942/28

Manifestace na Václavském náměstí. (A, B)

Zprávy z bojiště (Ukrajina, Afrika). (A, B)

   

Umělecké Bienále v Benátkách. (A)

Žáci Umělecko-průmyslové školy umělcům. (A, B)

Koncert Pražské německé filharmonie na Bertramce. (B) 

Chlapci lehkými atlety - SK Dolík. (A)

Veslařská regata v Berlíně - Grünau. (B)

   

Jiří Novotný