Karel Benesch

architekt

Filmografie

O velkou cenu

1922
Architekt

Komptoiristka

1922
Architekt, Výtvarník