Když psal v roce 1928 Theodor Pištěk editorial k prvnímu číslu Revue filmu, vystačil si s pouhými dvěma větami: „Film – tato nepostradatelná složka moderního života – poutá k sobě dnes již nesčetný okruh přátel a ctitelů. Této veleobci přívrženců moderního umění – filmu – chceme přinášeti slovem i obrazem vše, co zajímavého a poutavého toto umění s sebou přináší.“

I naše představa, jak dnes dělat živý filmový časopis, se příliš neliší: chceme podrobně informovat o filmu a způsobem psaní oslovovat širokou veřejnost. Přesto přidejme na vysvětlenou alespoň pár slov.

Revue Filmového přehledu bude zaměřena především na českou kinematografii. Má být periodikem, které bude soustavně sledovat dění ve filmovém průmyslu, reflektovat soudobou tvorbu a popularizovat historii filmu. Základ budou tvořit zprávy o událostech spjatých s filmovým provozem: o produkci, distribuci a uvádění filmů, o festivalech a přehlídkách, o vydávání DVD, Blu-ray a knih, o různých výročích, cenách a významných akcích. Na tyto aktuality budou navazovat delší texty, v nichž chceme pohlížet na kinematografii s větším odstupem: budeme se zabývat soudobou poetikou, proměnami filmového průmyslu i pozoruhodnými záhyby historie. Myšlení o filmu budeme tříbit na klasických žánrech – analýze, rozhovoru, medailonu, reportáži či eseji.

Vytvářet časopis o českém filmu pro nás znamená psát o všech jeho formách. Vedle převládající hrané kinematografie proto budeme sledovat dokumentární, animovanou i experimentální tvorbu. Plánujeme informovat nejen o profesionální, ale také o studentské a amatérské produkci. Kromě toho nás budou zajímat přesahy filmu k jiným typům audiovizuality: televizi, videoartu, internetu a počítačovým hrám.

Na druhou stranu sepjetí s Národním filmovým archivem představuje unikátní příležitost nahlédnout za zdi této paměťové instituce a zpřístupnit alespoň část z jejích pozoruhodných sbírek. Budeme proto spolu s čtenáři pátrat po ztracených filmech, listovat ve vzácných písemnostech a ptát se po možnostech digitálního restaurování.

Zkušební, „nulté“ číslo Revue začne vycházet na těchto webových stránkách v prosinci. Najdete v něm – ještě bez aktuálních zpráv – články o českých premiérách, vybraných festivalech, filmových osobnostech, nově zrestaurovaných filmech, televizním seriálu či počítačové hře. Úplná podoba časopisu, včetně pravidelných rubrik, bude zveřejněna v průběhu února spolu s celým portálem Filmový přehled. Toto propojení slibuje čtenářsky podnětné prostředí: každý text bude odkazovat na další zdroje informací v databázi tvůrců, děl a filmových institucí.

A právě internet je jednou z hlavních výzev, proč se dnes časopisem o filmu zabývat.