Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Evidence kinematografických děl

Doporučujeme

Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl

Údaje, které NFA shromažďuje na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi č. 496/2012 Sb., §7 jsou částečně dostupné online jakožto součást databáze portálu, nebo na vyžádání.


Česká kinematografická díla za rok 2016
Všechna kinematografická díla v české distribuci za rok 2016


Oznamovací povinnost platí pro všechny výrobce nebo koproducenty kinematografického díla se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky, a zároveň platí pro všechny distributory, kteří ve své distribuci zpřístupní veřejnosti kinematografické dílo v České republice prostřednictvím kinematografických představení. (Neplatí to pro distribuční kinematografické díla uvedená v příslušném kalendářním roce při nejvýše 10 kinematografických představeních.)

Oznámení výrobcem, koproducentem nebo distributorem musí být učiněno do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo dílo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily oznamovací povinnost a zodpovědným subjektům hrozí dle zákona sankce. Tomu ovšem chceme jistě všichni předcházet.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci, nejlépe vyplněním Formuláře pro výrobce a distributory.

Při jakýchkoliv nejasnostech se nám, prosíme, ozvěte.