Pravidla práce s cookies

Účelem tohoto dokumentu „Pravidla práce s cookies“ (dále jen „pravidla“) je seznámit návštěvníka (dále jen „uživatel“) internetových stránek Národního filmového archivu, tedy stránek www.nfa.cz, arl.nfa.cz, library.nfa.cz, www.filmovyprehled.cz, www.iluminace.cz, laterna-research.cz a www.mediadeskcz.eu (dále jen společně „internetové stránky“ či samostatně „internetová stránka“) se způsobem nakládání s cookies a se souvisejícím zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) a ve smyslu nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Provozovatelem internetových stránek je příspěvková organizace Národní filmový archiv, IČ: 00057266, sídlem Malešická 2706/12, 13000 Praha 3, Česká republika, která je rovněž správcem osobních údajů (dále jen „NFA“).

Pokud uživatel kterémukoliv ustanovení těchto pravidel nerozumí, či má jiný požadavek, obrátí se na správce, tedy NFA, elektronicky na e-podatelna@nfa.cz.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou podrobně vysvětleny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, dostupném zde.

Pravidla mohou být kdykoliv aktualizována či změněna. Nové znění je účinné zveřejněním. Uživatel je povinen se vždy seznámit s aktuálním zněním pravidel.

Obsah

Co jsou cookies?

Cookies používané na internetových stránkách NFA

Nezbytné cookies – zajištění zobrazení internetové stránky

Technické cookies – zajištění dalších funkcí internetové stránky

Vlastní remarketing (marketingové cookies)

Další informace o cookies a právech uživatele

Závěrečná ustanovení

Co jsou cookies?

Pokud uživatel navštíví naše internetové stránky, jsou na jeho počítači ukládána data, cookies (malé textové soubory) a pixelové značky (také známé jako „web beacons“), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku uživatelova počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webu. O všech těchto technologiích se bude pro zjednodušení v těchto pravidlech dále mluvit jako o „cookies“.

Cookies jsou ukládány prohlížečem uživatele na zařízení uživatele pro následující účely:

  • nezbytně nutné cookies = bez těchto cookies není možné internetové stránky zobrazit a využívat; tyto cookies není možné vypnout (dále jen „nezbytné cookies“);
  • funkční a výkonové cookies = cookies, které zajišťují funkce internetových stránek, ale stránky je možné bez jejich užití využívat (omezeně); tyto cookies nabízí vylepšené funkce při využívání internetových stránek (např. uložení jazykové volby) a také poskytují správci informace o návštěvnosti podstránek a podklady pro další analýzu (dále jen „technické cookies“);
  • marketingové cookies = cookies, které zajišťují NFA i třetím stranám možnost zobrazovat preferovaný obsah a využívat údaje o chování uživatele pro anonymní analýzy, tyto cookies jsou využívány pouze se souhlasem a je možno je kdykoliv vypnout (dále jen „marketingové cookies“).

Cookies používané na internetových stránkách NFA

Nezbytné cookies – zajištění zobrazení internetové stránky

Stránky www.filmovyprehled.cz momentálně nevyžadují cookies uvedeného charakteru.

Technické cookies – zajištění dalších funkcí internetové stránky

Stránky www.filmovyprehled.cz momentálně nevyžadují cookies uvedeného charakteru.

Marketingové cookies

Název: Google Analytics;

Účel: analýza prohlížení internetových stránek;

Rozsah: údaje související s návštěvou internetových stránek, reporting o aktivitách a zobrazeném obsahu, údaje jsou následně anonymizovány;

Doba: cookies mají platnost 24 měsíců;

Právní důvod: uživatel může využívání těchto cookies kdykoliv zakázat v nastavení prohlížeče;

Příjemci: analýza návštěvnosti slouží pouze pro interní účely NFA;

Poučení o právech a možnostech uplatnění práv

Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím vlastního nastavení kontrolovat většinu druhů cookies. Uživatel může jeho prostřednictvím nastavit prohlížeč tak, aby jej informoval o přijetí cookies, a může se rozhodnout, zda použití cookies schválí nebo, nikoliv. Nastavením prohlížeče je udělen souhlas a může jím být také odvolán.

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies či zakázání cookies. Pro vypnutí je zapotřebí se podívat do nápovědy k prohlížeči a postupovat podle pokynů v nápovědě. Pokud uživatel cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všech funkcí svého internetového prohlížeče a internetových stránek.

Cookies, které jsou již uložené, může uživatel průběžně mazat ze svého počítače. Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne uživatel v návodu k použití svého prohlížeče.

Více informací o cookies, podrobné vysvětlení fungování, přehled uživatelem užívaných cookies v rámci prohlížeče a jednoduché vysvětlení způsobu vypnutí nalezne subjekt také na tomto odkazu.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů a právech uživatele, včetně vysvětlení práv vyplývajících z GDPR (právo na přístup, opravu, omezení, výmaz a další práva) a způsobu, jak je uplatnit, jsou podrobně popsány v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů dostupném zde.

Stížnosti týkající se využití cookies nebo zpracování osobních údajů může uživatel podat na kontakt správce e-podatelna@nfa.cz. Orgánem dozoru je Úřad pro ochranu osobních údajů a rovněž Český telekomunikační úřad. Uživatel je oprávněn podat stížnost k orgánům dozoru.

Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, tak proti tomuto může uživatel podat námitky. Souhlas, který uživatel jakožto subjekt zpracování správci udělil, je možné kdykoliv odvolat. Tam, kde je právním důvodem plnění smlouvy, není možné službu dále využívat při zákazu cookies.

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 16. 3. 2020.

Platná a účinná verze těchto pravidel je vždy zobrazena na internetových stránkách a je umožněna jejich archivace a reprodukce uživatelem. Tato pravidla mohou být kdykoliv aktualizována či změněna. Nové znění je účinné zveřejněním. Uživatel je povinen se vždy seznámit s aktuálním zněním pravidel.