Stanislav Hruška

zvukař

Filmografie

Anny

2020
Zvuk
záznam zvuku

Strnadovi

2017
Zvuk
záznam zvuku

5 pravidel

2013
Zvuk
záznam

Katka

2010
Zvuk